ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР
про надання благодійних внесків та добровільних пожертвувань

театрально-видовищному закладу культури

 «Київський національний академічний театр оперети»   

Ця публічна оферта (далі – Оферта) є офіційною пропозицією театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети» (далі – Театр) укласти договір про надання  благодійних внесків та добровільних пожертвувань Театру, адресована Театром фізичним особам, які є відвідувачами Театру та іншими особами, що бажають зробити благодійні внески та здійснити добровільні пожертвування у розумінні цієї публічної оферти (далі – Благодійник), (далі – Договір), разом за текстом Оферти Театр і Благодійник іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

 1. Визначення та поняття

1.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Театру про здійснення  благодійного внеску, добровільного пожертвування (далі – Благодійна пожертва), адресована до необмеженого кола осіб, у тому числі до Благодійника.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних систем, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Театру через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Театру.

1.3. Благодійний внесок, добровільне пожертвування – безоплатне передання Благодійником грошових коштів у власність Театру для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності Театру, відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 1. Предмет Договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатне і добровільне передання від Благодійника до Театру грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань для здійснення діяльності Театру, визначеної Положенням про  театрально-видовищний заклад культури «Київський національний академічний театр оперети», затверджене розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.06.2004 № 1113 (у редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.11.2020 № 1769) (далі – Положення).

2.2. Обсяг та розмір благодійних пожертвувань Благодійник визначає самостійно на власний розсуд.

2.3. Виконання Сторонами умов Оферти не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із Сторін.

2.4. Прийняття Благодійником цієї Оферти здійснюється шляхом сплати Благодійної пожертви.

 1. Акцепт Оферти

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник згоден з усіма положеннями Договору, він повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою та цілями публічного збору благодійних пожертв і з правом Театру використовувати Благодійну пожертву Благодійника відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.2. Благодійник і Театр, керуючись статтями 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти Договір вважається укладеним.

3.3. Сторони погоджуються, що недодержання Сторонами письмової форми Договору благодійної пожертви, не означає його недійсність.

 1. Права та обов’язки Організації

4.1. Театр має право:

4.1.1. Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти та Договору.

4.1.2. Змінювати напрями використання Благодійної пожертви в межах  діяльності Театру.

4.1.3. Використовувати Благодійну пожертву для здійснення діяльності Театру, визначеної Положенням, відповідно до чинного законодавства України без погодження з Благодійником.

4.2. Театр зобов’язаний:

4.2.1. Створити умови, необхідні Благодійнику для внесення Благодійної пожертви згідно з умовами Оферти.

4.2.2. Використовувати отримані Благодійні пожертви для досягнення мети, передбаченої Положенням.

4.2.3. Зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника, не передавати її третім особам без згоди Благодійника, за винятком випадків, встановлених Офертою і чинним законодавством України.

 1. Права та обов’язки Благодійника

5.1. Благодійник має право:

5.1.1. Перерахувати добровільну Благодійну пожертву на рахунок Театру у спосіб, зазначений у Договорі.

5.1.2. Звернутися до Театру задля отримання звіту щодо використання Театром Благодійних пожертвувань.

5.2. Благодійник зобов’язаний:

5.2.1. Детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні оплати Благодійної пожертви, а також з усіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до Оферти.

 1. Місце та строки отримання благодійних пожертв

6.1. Публічний збір Благодійної пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу у порядку, передбаченому Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

6.2. Публічний збір Благодійної пожертви триває до моменту припинення Театру, якщо інший термін не буде визначений Театром.

 1. Порядок здійснення Благодійної пожертви

7.1. Театр забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Театру (через платіжний сервіс Portmone).

7.2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати щодо сплати сум, пов’язаних з перерахуванням Благодійної пожертви, несе Благодійник.

7.3. Благодійна пожертва, сплачена Благодійником, не підлягає поверненню за жодних обставин.

 1. Порядок використання Благодійної пожертви

8.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться згідно з цілями, визначеними Театром. Театр розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Театром Благодійні пожертви не повертаються. Відповідальність Сторін за порушення умов Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

8.2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви.

8.3. Доступ до звітності Театру щодо використання Благодійної пожертви здійснюється шляхом звернення Благодійника до Театру з письмовою заявою за адресою: вул. Велика Васильківська, 53/3, Київ, 03150, Україна, або за електронною адресою: opereta@kyivcity.gov.ua з використанням кваліфікаційного електронного підпису.

 1. Відповідальність Сторін

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

9.2. Театр не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Театр не зміг виконати свої зобов’язання за Офертою.

 1. Конфіденційність та захист персональних даних

10.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду про збір та обробку персональних даних.

10.2. Театр здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника з метою виконання своїх зобов’язань відповідно до Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.3. Театр зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про Благодійника третім особам крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.5. Театр не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

 1. Строк дії Оферти. Порядок внесення змін та доповнень

11.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті Театру і діє до моменту припинення Театру, якщо інший термін не буде визначений Театром. Вимого цього пункту Оферти поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти.

11.2. Театр має право змінювати умови Оферти без згоди Благодійника. Театр залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на сайті Театру.

11.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на сайті Театру.

 1. Інформація про Театр

12.1 Юридична та фактична адреса:

вул. Велика Васильківська, 53/3, м. Київ, 03150, Україна

12.2. Електронна адреса: opereta@kyivcity.gov.ua

12.3. Відповідно до п. 1.1 Положення  Театр є неприбутковим закладом культури, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядкованим Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Театр належить до базової мережі закладів культури міста Києва.

Театр включений до реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до рішення Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві від 20.03.2017 № 1726554600439.

12.4. Згідно з п 2.1. Положення Театр створено з метою провадження діяльності у сфері культури та розвитку театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві.

12.5. Відповідно до пункту 4.3. Положення джерелами формування майна Театру є, в тому числі благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, зокрема й іноземних.